لیست دانشگاه‌های وزارت بهداشت 2021-2020

لیست دانشگاه‌های خارج از کشور مورد تایید وزارت بهداشت جهت ورودی‌های سال تحصیلی 2021-2020

جهت دریافت لیست مذکور به لینک ذیل مراجعه فرمائید :
دریافت لیست