مثلستان

یکی از فاکتورهای بسیار مهم در شناخت فرهنگ ملی یک قوم، تعمق و تفحص در فرهنگ کلمات قصار گذشتگان آن قوم می باشد. کلمات قصار و جملات آموزنده و پندآمیز که معمولاً نشات گرفته از توانایی های ذهنی و استعدادهای قومی و تجربیات تاریخی یک ملت است، دهان به دهان بازگو می شوند و از یک نسل به نسل دیگر انتقال می یابند و در اثر کثرت استعمال بهترین های آنان به ضرب المثل مبدل می گردند. باشد که تمامی اقشار جامعه مخصوصاً قشر جوان با بهره گیری از تجربیات نیاکان خود بهترین و شایسته ترین راه ها را برای زندگی برگزینند. از این رو بر آن شدیم که تعدادی از ضرب المثل های زبان روسی را که یکی از غنی ترین زبان های بشری می باشد، به همراه ترجمه های تحت اللفظی و معادل های آنها به استحضار شما خوانندگان عزیز برسانیم، تا تشابهات این دو فرهنگ غنی هرچه بیشتر بر شما عزیزان معلوم و مدلول گردد.
  • List item